Sunday, July 31, 2011

இது தான் பாகிஸ்தான்!
ஒரு பக்கம் கொடுமையான தீவிரவாதிகளை அனுப்பி கொலை பாதகம் செய்து விட்டு இன்னொரு பக்கம் அழகிகளை அனுப்பி குளிரச்செய்கிறதோ?  குறுக்கு புத்தி பாகிஸ்தான்!


No comments: